Referat af generalforsamling 2017.

Ndr. Rønners Venner

Generalforsamling 2017

Torsdag den 23. februar 2017 i ”Bødehuset”, Vesterø

Dagsorden ifølge Foreningens vedtægter var fremsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formanden Carl Johan Junge bød velkommen til de
mange fremmødte medlemmer og oplyste om aftenens
forløb, idet han – rent undtagelsesvis – opfordrede
forsamlingen til at sikre sig lidt drikkevarer inden
afviklingen af aftenens program.
Formanden lagde derefter op til valg af dirigent i
henhold til den fremlagte dagsorden.

1) Valg af dirigent:

Bent Hesthaven blev foreslået og valgt.
Dirigenten konkluderede, at indkaldelse til generalfor-
samlingen var sket rettidigt og via de foreskrevne
medier/kanaler.
Generalforsamlingen var dermed lovlig og
beslutningsdygtig.
Ordet blev derefter overgivet til Formanden, for
aflæggelse af Bestyrelsens årsberetning.

2) Bestyrelsens beretning:

Formanden startede med at henvise til den allerede offentliggjorte beretning, som han ikke ville oplæse in extenso, men i stedet, med henvisning til den, knytte nogle bemærkninger og kommentarer.

– Det var desværre ikke muligt at gennemføre ”Åben Ø
arrangement” i 2016, igen drillede vejrguderne.
For dog at vise noget om vilkårene, som de kunne være,
havde Formanden foreviget en ”arbejdstur”, som Louis
Drewes havde frembragt en videofilm af.
Filmen blev vist på storskærm.
– Årets presserende opgaver blev gennemgået, bl.a.
isætning af ny yderdør i sydgavlen, reparation af mole,
indretning af formidlingsrum, regulering af sølvmåger
m.m.
– Forsamlingen blev opfordret til at give Foreningen
deres emailadresser, da man nok må imødese problemer
med udsendelse af breve.
– Viceværterne blev opfordret til at hejse flaget, når de
er der, så turisterne kan se, der åbent.
– Det blev antydet, at viceværterne måske selv kunne
udføre småreparationer!
– Alle ønsker om ”viceværtuger”, som indkommer inden 01.
april, vil indgå i den umiddelbare fordeling.
– Der er ikke planlagt ”åben ø arrangement” i 2017, men da Foreningen har 10 års jubilæum i 2018, er det en passende anledning til noget ekstra.
– I 2017 er planlagt et Styregruppemøde 08. juli.
– Alle der havde ydet en indsats i 2016 blev takket for deres bidrag til at vedligeholde ”et gammelt hus”.

Beretningen blev taget til efterretning.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som i
øvrigt var lagt ud på Foreningens hjemmeside.
Desværre har Foreningen nu kun et erhvervsmedlem.
Nøgleudleveringen er omlagt, så udleveringen ikke er
afhængig af et tilstedeværende bestyrelsesmedlem.
Der er kommet nye batterier til solcelleanlægget, så der
nu er grundlag for at drive et eldrevet – og større –
køleskab, som har været stærkt savnet.
Regnskabet viste et overskud på ca. 8.000,- kr.
Foreningen disponerer stadig over ca. 40.000 kr. til
indretning af formidlingsrum.

Regnskabet blev godkendt.

4) Indkomne forslag:

Formanden oplyste, at der ikke var indkommet forslag,
og at Bestyrelsen heller ikke havde forslag.

5) Budget og kontingentfastlæggelse.:

I betragtning af at Foreningens økonomi er god, forslår
Bestyrelsen, at kontingentet fastsættes uændret, d.v.s.
100 kr. for enkeltmedlemmer, 200 kr. for familier og
1.500 kr. for erhvervsmedlemmer.

Forslaget til kontingent og budget vedtaget.

6) Valg til bestyrelse m.m.:

Efter tur afgår Bent Juel Hansen og Kim Rulle som
bestyrelsesmedlemmer.
Begge var villige til at genopstille, og der var ikke andre forslag.

Bent Juel Hansen og Kim Rulle genvalgt.

Efter tur afgår Morten Jerup Nielsen og Kjeld Larsen som bestyrelsessuppleanter
Begge var villige til genvalg
Der var ikke andre kandidater.

Morten Jerup Nielsen og Kjeld Larsen
genvalgt.

Efter tur afgår Jess Jessen-Klizbüll som revisor
Det har ikke været muligt at kontakte ham, hvorfor Bestyrelsen foreslog Birgit Stoklund som ny revisor.
Der var ikke andre forslag

Birgit Stoklund valgt.

Da Birgit Stoklund, som hidtil har været revisorsuppleant – jfr. ovenstående – blev valgt som revisor, foreslog Bestyrelsen i stedet Jess Jessen-Klixbüll som revisorsuppleant.
Der var ikke andre forslag

Jess Jessen-Klixbüll blev valgt.

7) Eventuelt:

– Det blev foreslået, at man prøver igen med afbrænding
af den høje vegetation.
Bestyrelsen har sådan set overvejet problemet med
vegetationen, og overvejet mulighederne herunder
afgræsning.
Desværre har afbrænding kun midlertidig effekt.
– Forslag om at etablere en gangsti, så man kan komme til
Bygningen fra syd.
Principielt findes allerede en trampesti, men
Bestyrelsen vil overveje at gøre den mere permanent.
Forslaget har dog ikke været gjort til genstand for
egentlig behandling.
– Spørgsmålet om afrensning af den indvendige side af
ydermuren blev rejst.

Da der ikke var flere spørgsmål/indlæg under eventuelt, afsluttede Dirigenten generalforsamlingen og takkede, i overensstemmelse med hævdvunden tradition, forsamlingen for god ro og orden, hvorefter han overgav ordet til Formanden.

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen.

________________________________________

Vesterø, den 27. februar 2017

Bent Hesthaven Ole Rohde Andersen
(dirigent) (referent)

.

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.