Formandsberetning.

Foreningen ”Nordre Rønners Venner”(NRV)
Formandens beretning for 2017

Foreningen ”Nordre Rønners Venner” blev stiftet d. 16. januar 2008. Derfor har foreningen 10 års jubilæum i år. Det er altså en relativ ung forening, der efter en lidt vanskelig start er kommet ind i en fornuftig gænge. Mange medlemmer har i årenes løb ydet en stor indsats for at få bygningerne til at fremstå ryddelige og anvendelige. Der er lagt arbejdstimer i alt fra græsslåning og uddybning af havn til reparationer af mole, fugning af tårn, udskiftning af vinduer m.m. Gamle huse kræver en vedvarende indsats, og sådan er det også med bygningerne på Ndr. Rønner. Der er sengepladser til 8-10 personer, og de medlemmer, der har valgt at overnatte på stedet, får efter danske forhold en hel unik naturoplevelse. Det er der mange, der har benyttet sig af, hvilket også er et af formålene med stedet.

Løste opgaver i 2017

Vejret er tit en udfordring for de arbejdshold, der har planlagt at udføre en eller flere arbejdsopgaver. Alligevel er det lykkedes at få løst en lang række opgaver i årets løb.
Det er lykkedes at finde metoder til uddybning af ”havnen”. Sand er pumpet over bag molen, og det har betydet, at det igen er muligt for mindre joller at sejle helt ind i ”havnen,” selv om vandstanden er ret lav. Vind og strøm flytter til stadighed rundt på sandet, hvilket betyder, at uddybningen skal gentages med jævne mellemrum.
Især i vintersæsonen banker blæst og bølger ind i molen og anlægsbroen. Det har medført, at der er banket huller i molen, og at anlægsbroen havde revet sig løs. Det sidste forhold er klaret ved en aktiv indsats fra et par medlemmer, medens reparation af hullerne må vente til 2018.
Tre vinduer mod øst er skiftet, og en ret stor del af havediget er frilagt
Sølvmågerne, som udgør en alvorlig trussel mod de øvrige ynglefugle på øerne, er blevet reguleret. Sølvmågernes æg er blevet prikket, så ungeantallet er reduceret. Desuden er der lavet forsøg med fangst af voksne måger, efter den fangstmetode med fælder der er anvendt på Hirsholmene. Det lykkedes, men det er et omfattende og tidskrævende projekt.
De tilbagevendende opgaver som forårsklargøring, græsslåning og en lang række småopgaver er også udført i 2017.

Udfordringer og kommende opgaver
Her er en vilkårlig og kortfattet liste over nogle af de opgaver, der venter:

1. Maling af foreningens hus på havnen i Vesterø
2. Uddybning af ”Havn” på Ndr. Rønner
3. Reparation af molen(beton)
4. Maling af vinduer og døre
5. Ny skoddedør mod syd
6. Afrensning og maling af vægge(indv.)
7. Regulering af sølvmåge

Mailadresser og hjemmeside
Vi mangler stadig en del af medlemmernes mailadresser. Vi vil gerne have de sidste. Det letter foreningens arbejde og giver nye muligheder for hurtig kontakt og information. Vi udsender invitation til generalforsamling via mail, LæsøPosten og kommunens hjemmeside. Henvendelse til foreningen sker nemt ved at bruge mailadressen her: info@nordreronner.dk
På foreningens hjemmeside kan man søge oplysning om nyheder, foreningens aktiviteter og meddelelser. Adressen er: www.nordrerønner.dk

Viceværtordningen
Mange medlemmer har prøvet at bo på Ndr. Rønner i kortere eller lidt længere tid. Den, der får udleveret nøglen, har vi kaldt stedets vicevært. Navnet er valgt, fordi en vicevært selv ordner de småting, der evt. ikke fungerer, eller som har blik for, at der lige er en opgave, der kan løses. Den sidste del af ordet vice-vært indikerer, at man netop er vært for besøgende, der kommer på visit på Ndr. Rønner. Der er kun ét medlem af gangen, der kan få udleveret en nøgle.
Det er bestyrelsens indtryk, at viceværtordningen fungerer godt. Men vi vil gerne pointere, at man som vicevært er en salgs ambassadør for Ndr. Rønner med ganske få, men vigtige opgaver.

1. Det er en god skik, at sætte flaget som et tegn til andre om tilstedeværelse.
2. Åben døren mod vest, så tilfældigt besøgende kan se dele af bygningen og tårnet samt har
mulighed for at benytte toilettet.
3. Viceværten bestemmer selv, om der skal åbnes til den øvrige del af bygningen.
4. Alle udearealer samt Oliehuset er til fælles benyttelse.

Tilmelding til viceværtordningen
Tilmelding til viceværtordningen for 2017 foregår efter de sædvanlige principper. Vi indsamler ønsker om deltagelse i ordningen på foreningens mail: info@nordreronner.dk eller alm. post adresseret til kassereren. Alle tilmeldinger, der er afleveret inden 1. april, kommer med i første fordelingsrunde. Herefter fordeles indkomne ønsker af bestyrelsen og viceværternes ugefordeling bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside umiddelbart efter påske. Ønsker, der indkommer efter deadline(1. april), behandles efter først til mølle princippet.
Vi gør opmærksom på, at søfartsstyrelsen skal lave nødvendigt reparationsarbejde på den øverste del af fyret denne sommer. Det betyder, at der bliver sat stillads op på fyrets rundgang i uge 24-25; samt at to håndværkere skal arbejde på fyret i uge 30 og 31 samt i uge 34 og 35. I disse 2 x 14 dage skal håndværkerne bo i fyrmesterboligen.

Samarbejdet med Læsø Kommune
Igen i 2017 lykkedes det at afholde årets styregruppemøde på Ndr. Rønner. Efter flere aflysninger og fastsættelse af ny dato lykkedes det endelig den sidste dag i juli. Der blev lavet en grundig bygningsgennemgang, og referat fra mødet kan ses på foreningens hjemmeside. NRV´s bestyrelse udarbejder en oversigt over fremtidige arbejdsopgaver, hvoraf enkelte er ret presserende. Oversigten indgår som en del af dagsordenen for styregruppemødet i 2018.
Vi ønsker fortsat at få reguleringstilladelse til sølvmåge, idet de fortsat udgør en alvorlig predation belastning af de øvrige ynglende fuglearter.
Det er vores indtryk, at der er stor kommunal interesse for det arbejde, som foreningens medlemmer laver på Ndr. Rønner. Naturligt nok – da det er kommunen, der ejer øerne og bygningerne. Men det er også vores indtryk, at man finder det vigtigt, at Læsøs beboere har mulighed for at besøge stedet, glæde sig over naturen, og udnytte de muligheder for unikke oplevelser stedet giver.
Vi siger tak for samarbejdet i 2017 og ser frem til fortsat samarbejde med Læsø kommune fremover.

Tak til medlemmer og samarbejdspartnere.

Bestyrelsen i Nordre Rønners Venner vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til alle foreningens medlemmer, fordi de har støttet projektet via kontingentindbetalinger. En ekstra tak skal lyde til de, der tillige har hjulpet til med mange forskellige opgaver på arbejdshold og som viceværter eller måske har stået for andre praktiske og/eller administrative opgaver.
Det er stadig en fornøjelse, at overnattende gæster og besøgende behandler stedet samvittighedsfuldt og efterlader stedet pænt og ryddeligt.

På bestyrelsens vegne
Carl-Johan Junge

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.