Formandsberetning 2019.

 

 Foreningen ”Nordre Rønners Venner”(NRV)

Formandens beretning for 2019

 

 

Årets generalforsamling har vi igen i år valgt at lægge på en lørdag eftermiddag, hvor flere af vores udenøs medlemmer har mulighed for at være til stede på et kort besøg. Det betyder ikke, at det er en skik vi lægger os fast på, men der har været ønske om denne afviklingsform, hvilket vi i bestyrelsen har efterkommet. Som det fremgår af indkaldelsen, lægger bestyrelsen op til et par mindre ændringer i vedtægterne. Det kan betyde, at der skal laves en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære, men det vender vi tilbage til.

 

 

Løste opgaver i 2019

Mange af de opgaver, der er løst i 2019 hører til gruppen af årligt tilbagevende opgaver. Uddybning af havn, reparation af mole, rengøring, maling af vinduer og døre, græsslåning, regulering af sølvmåger, m.m. er årligt tilbagevendende opgaver, som er blevet løst af dels viceværter og dels arbejdshold, der har revet en dag ud af kalenderen og givet et nap med. Der er kommet et skær af rutine over foreningens aktiviteter.

 

 

Ture med Seadog

I 1918 lavede NRV i samarbejde med Klaus Madsen flere besøgsdage, hvor Seadog afleverede gæster på Ndr. Rønner, som foreningens medlemmer tog sig af, når det var ankommet. De besøgende gav udtryk for, at de fandt turene meget spændende, og at det var en stor oplevelse at besøge stedet. Intentionen var at gentage samarbejdet og turene i sommerperioden i 2019. Desværre viste der sig praktiske og især økonomiske problemer med at gentage turene. Det betød, at vi desværre ikke lykkedes med at gentage arrangementerne. Om der kan laves ture i 2020 er endnu ikke afklaret, men det kræver, at de praktiske udfordringer og økonomien hænger sammen.

 

 

Udfordringer og kommende opgaver

Her er en vilkårlig og kortfattet liste over nogle af de opgaver, der venter:

 

 1. Uddybning af ”Havn” på Ndr. Rønner
 2. Forårsrengøring og klargøring
 3. Vinduer mod vest skiftes
 4. Maling af vinduer og døre
 5. Afrensning og maling af vægge(indv.)
 6. Forbedring af ventilationssystemet
 7. Maling/kalkning af formidlingsrum
 8. Regulering af sølvmåge
 9. Græsslåning

 

 

 

 

 

Mailadresser og hjemmeside

Vi har udsendt invitation til generalforsamling via mail, i LæsøPosten, egen hjemmeside og på kommunens hjemmeside. Vi opfordrer fortsat til, at vi får oplysninger om medlemmernes mailadresser og evt. ændringer. Henvendelse til foreningen sker nemt ved at bruge foreningens mailadresse, som er her: info@nordreronner.dk

På foreningens hjemmeside kan man søge oplysninger om foreningen, nyheder, foreningens aktiviteter og meddelelser. Adressen er: www.nordrerønner.dk

 

 

Lidt om viceværtordningen

Det er naturoplevelsen, der er i højsæde, når man overnatter på Ndr. Rønner. Selv Læsø er langt væk, når man velankommet til stedet mærker at vinden tager til, og der kommer skumtoppe på bølgerne. Fortøjningen til jollen ses efter en ekstra gang, og man får en fornemmelse af naturens kræfter, når vinden presser på. Næste dag er alt måske igen stille og fredeligt, når solen står op i øst.

Flere af foreningens medlemmer har igen i 2019 været vicevært og oplevet natur-scenerierne.

 

Den, der får udleveret nøglen, har vi kaldt stedets vicevært. Navnet er valgt, fordi en vicevært selv ordner de småting, der evt. ikke fungerer, eller som har blik for, at der lige er en opgave, der kan løses. Den sidste del af ordet vice-vært indikerer, at man netop er vært for besøgende, der kommer på visit på Ndr. Rønner.

 

Der er kun ét medlem af gangen, der kan få udleveret en nøgle. Det medlem, der får udleveret nøglen, er stedets vicevært og har ansvaret for at stedet afleveres i samme gode stand, som det er modtaget.

Det er bestyrelsens indtryk, at viceværtordningen fungerer godt. Men vi vil gerne gentage, at man som vicevært er en salgs ambassadør for Ndr. Rønner med ganske få, men vigtige opgaver.

 

 1. Det er en god skik at sætte flaget, som et tegn til andre om tilstedeværelse.
 2. Åben døren mod vest, så tilfældigt besøgende kan se dele af bygningen og tårnet samt har mulighed for at benytte toilettet.
 3. Viceværten bestemmer selv, om der skal åbnes til den øvrige del af bygningen.
 4. Alle udearealer samt Oliehuset er til fælles benyttelse.

 

 

 

 

Tilmelding til viceværtordningen

Tilmelding til viceværtordningen for 2020 foregår efter de sædvanlige principper. Vi indsamler ønsker om deltagelse i ordningen på foreningens mail: info@nordreronner.dk eller alm. post adresseret til formanden eller kassereren. Alle tilmeldinger, der er afleveret inden 1. april, kommer med i første fordelingsrunde. Her fordeles indkomne ønsker af bestyrelsen, og viceværternes ugefordeling bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside ca. en uge senere. Ønsker, der indkommer efter deadline(1. april), behandles efter først til mølle princippet.

 

Medlemmer, der ønsker at være viceværter, skal være opmærksom på, at der planlægges arbejdsture i juni måned (ugerne 23-26), og at der derfor af praktiske årsager ikke kan bestilles alm. viceværtophold i den periode.

 

 

Samarbejdet med Læsø Kommune

Årets styregruppemøde blev afholdt på Ndr. Rønner d. 4/7 med deltagelse af Folmer Hjort Kristensen, kommunaldirektør Peter Pietras, Leif Ladefoged og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bygningerne blev vanen tro inspiceret og udførte og planlagte renoveringsopgaver blev gennemgået. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde. Et samarbejde som vi ser frem til kan gentages i 2020.

 

Besøg fra Miljøstyrelsen

Tilfældigvis fik vi besøg af repræsentanter fra Miljøstyrelsen på netop samme dag, som styregruppen holdt møde på Ndr. Rønner. Området blev overfløjet med en drone for bl.a. at få et overblik over naturforholdene og fuglelivet. I begyndelsen af juli er det stadig fredningstid, og ved hjælp af dronen var det muligt at danne sig et indtryk af forholdene, og samtidig overholde fredningsbestemmelserne.

 

 

Tak til medlemmer og samarbejdspartnere.

Sluttelig vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at takke alle, som har bidraget til foreningen i årets løb. Det gælder både de, der ved deres medlemskab har støttet foreningen og de, der derudover har hjulpet til med arbejdsopgaver i året løb. Vi håber, at de besøgende, både medlemmer og ikke medlemmer af NRV, fortsat vil behandle stedet samvittighedsfuldt, og vi håber på fortsat tilslutning og opbakning til foreningen.

 

På bestyrelsens vegne

Carl-Johan Junge

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.