Referat af generalforsamling 2021.

Referat af generalforsamling 2021.

Referat af generalforsamling i Nordre Rønners Venner

Den 28. august 2021.

Formanden bød velkommen til de godt 20 medlemmer, der var mødt op til Eva’s lækre boller samt nybrygget kaffe.

  1. Leif Ladefoged blev valgt til dirigent.
  2. Formanden henviste til beretningen, som kan læses på hjemmesiden. Han uddybede dog spørgsmålet om vandkvaliteten på Nordre Rønner og understregede, at drikkevand skal medbringes hjemmefra. Vandet på Nordre Rønner kan bruges i toiletter og kan anvendes til kaffebrygning. Han håber, at årsagen til forureningen kan opspores. Endvidere gjorde han opmærksom på, at hunde kun har adgang til øerne i forbindelse med jagt. Han sluttede med at rose gæster/viceværter for flot oprydning og veludført arbejde i forbindelse med besøg. Læsø kommune – teknisk forvaltning fik også en tak for godt samarbejde i 2020.

     Beretningen blev taget til efterretning.

3. Kassereren redegjorde for regnskabet, som derefter blev godkendt. Revisoren savnede en liste over foreningens passiver og aktiver.

    Regnskabet kan stadig ses på hjemmesiden.

4.Forslag fra bestyrelsen (se bilag på hjemmesiden) vedr. vedtægtsændringer blev begge vedtaget med et stort flertal. Vedtægtsændringerne videresendes nu til kommunalbestyrelsen, som har det sidste ord i sagen.

5. Budget og kontingentfastsættelse blev vedtaget, således at kontingent for 2022 er uforandret.

6. Valg.

Knud Erik Vilsen og Bent Juel Hansen  blev genvalgt til bestyrelsen.

 Kjeld Larsen og John Jerup blev genvalgt som suppleanter.

Birgit Stoklund blev genvalgt som revisor og Jess Jessen KLixbull som revisorsuppleant.

7.Evt.

Følgende emner blev diskuteret:

  • Afbrænding af plantevækst på Nordre Rønner.
  • Hvem lavede de første vedtægter ved foreningens start i 2008 Mulighed for at søge midler til fremstilling af en lille video om Nordre Rønner.
  • På ”youtube” ligger der allerede en beretning fra Nordre Rønner lavet af et af vores medlemmer.

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen.

Referent: kassereren  

Dirigentens underskrift: Leif Ladefoged.

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.