Formandsberetning 2016.

Foreningen ”Nordre Rønners Venner”(NRV)
Formandens beretning for 2016

Desværre måtte vi igen i 2016 aflyse ”Åben Ø” arrangementet, som var arrangeret i samarbejde med Seadog. Vejret var ikke med os, – det blæste alt for meget. Mange tilmeldte deltagere blev skuffede, men man må blot konstatere, at sikkerhed er vigtigst. Det er andet år i træk, at det ikke er lykkedes at gennemføre arrangementet, og det fortæller ganske tydeligt lidt om de vilkår og udfordringer besejling af Ndr. Rønner udgør. Også flere af de tilmeldte viceværter måtte opgive at besøge stedet pga. vejret, og antallet af overnatninger er derfor noget lavere end forventet.

Løste opgaver.
Som nævnt er vejret tit en udfordring også for de arbejdshold, der besøger stedet. Alligevel er det lykkedes at få løst en lang række opgaver i årets løb.
Det er lykkedes at finde metoder til uddybning af ”havnen”. Sand er pumpet over bag molen, og det har betydet, at det igen er muligt at sejle helt ind i ”havnen” selv om vandstanden er ret lav. Et arbejde der skal føres videre i den kommende sæson.
I værkstedsbygningen har der i flere år været problemer med døre, der bandt. Dørene er nu blevet høvlet på kanterne, og de åbner fint.
Sølvmågerne, som udgør en alvorlig trussel mod de øvrige ynglefugle på øerne, er blevet reguleret. Sølvmågernes æg er blevet prikket, så ungeantallet er reduceret.
De tilbagevendende opgaver som forårsklargøring, græsslåning og en lang række småopgaver er klaret meget tilfredsstillende.

Arbejdsture
Som nævnt i sidste års beretning, har der været fremsat ønske om, at bestyrelsen organiserer fælles arbejdsture med mange deltagere.
I praksis har det vist sig at være svært at organisere, fordi flere forhold er afgørende for, om en arbejdstur kan laves. Det har vist sig, at det er de mindre arbejdshold, der bliver til noget. Hurtige aftaler, der kan laves, når vejret tillader det, har vist sig effektive.

Udfordringer og kommende opgaver
Her er en vilkårlig og kortfattet liste over nogle af de opgaver, der venter:

1. Maling af forenings hus på havnen i Vesterø
2. Uddybning af ”Havn” på Ndr. Rønner
3. Isætning af 3 vinduer mod øst
4. Maling af vinduer og døre
5. Ny skoddedør mod syd
6. Reparation af havnemole(beton)
7. Afrensning og maling af vægge(indv.)
8. Regulering af sølvmåge

Mailadresser og hjemmeside
Efterhånden har vi fået indsamlet langt over halvdelen af medlemmernes mailadresser. Vi vil gerne have de sidste. Det letter foreningens arbejde og giver nye muligheder for hurtig kontakt og information. Vi udsender invitation til generalforsamling via mail, LæsøPosten og kommunens hjemmeside. Henvendelse til foreningen sker nemt ved at bruge mailadressen her: info@nordreronner.dk
På foreningens hjemmeside kan man søge oplysning om nyheder, foreningens aktiviteter og meddelelser. Adressen er: www.nordrerønner.dk

Viceværtordningen
Det er bestyrelsens indtryk, at viceværtordningen fortsat fungerer godt. Vi har tidligere omtalt, at man som vicevært er en salgs ambassadør for Ndr. Rønner med ganske få, men vigtige opgaver. Det er en god skik at sætte flaget som et tegn på tilstedeværelse, og som giver besøgende mulighed for at se dele af bygningen. Vi kan kun have én nøgle udleveret af gangen, og derfor skal den nøgleansvarlige åbne vest-døren, så andre medlemmer kan få adgang til toilet, udstillingslokaler og tårnet.

Samarbejdet med Læsø Kommune
Igen i 2016 lykkedes det at afholde årets styregruppemøde på Ndr. Rønner. Vejret var med os, og det gav de nye ansigter i teknisk forvaltning mulighed for at se stedet. Der blev lavet en grundig bygningsgennemgang, og referat fra mødet kan ses på foreningens hjemmeside.
Igen i 2017 håber vi, at få reguleringstilladelse til sølvmåger. Ansøgningen skal fremsendes af Læsø Kommune, som er ejer af stedet. Det er vigtigt at sølvmågernes antal reduceres, så der bliver plads til, at de øvrige ynglefugle kan få ynglesucces.
Det er vores indtryk, at der er stor kommunal lydhørhed og interesse for foreningens arbejde, hvad enten det drejer sig om naturforvaltning eller vedligeholdelsesopgaver på bygningsmassen. Vi siger tak for et godt samarbejde og ser frem til et fortsat engagement fra Læsø Kommune.

Tilmelding til viceværtordningen
Tilmelding til viceværtordningen for 2017 foregår efter de sædvanlige principper. Vi indsamler ønsker om deltagelse i ordningen på foreningens mail: info@nordreronner.dk eller alm. post adresseret til kassereren. Alle tilmeldinger, der er afleveret inden 1. april, kommer med i første fordelingsrunde. Herefter fordeles indkomne ønsker af bestyrelsen og viceværternes ugefordeling bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside umiddelbart før påske. Ønsker, der indkommer efter deadline(1. april), behandles efter først til mølle princippet.

Der er ikke planlagt ”Åben Ø” i 2017

Tak til medlemmer og samarbejdspartnere.
Afslutningsvis vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle vores medlemmer, fordi de har støttet projektet via kontingentindbetalinger. En ekstra tak til de, der tillige har hjulpet til med mange forskellige praktiske opgaver på arbejdshold eller som viceværter.
Det er en fornøjelse, at overnattende gæster og besøgende behandler stedet samvittighedsfuldt og efterlader stedet pænt og rydeligt.

På bestyrelsens vegne
Carl-Johan Junge

Udgivet i Andre indlæg | Kommentarer lukket til Formandsberetning 2016.

Regnskab for 2016.

Regnskab
For
Nordre Rønners Venner
2016

INDTÆGTER

Kontingent

40 personlige – 4000 kr.
63 familie – 12600 kr.
1 erhverv – 1500 kr.
2 fam. 2017 – 400 kr.
euro afrundning – 8,57 kr.
I alt –
18508,57 kr.

Overnatninger/besøg 7000,00 kr.

Øvrige
Kommunen / regulatorsalg / Kontorart. / forsikringsbonus 8967,58 kr.

Indtægter i alt 34476,15 kr.

UDGIFTER

Generalforsamling 2016 2526,03 kr.
Bestyrelses- og styregruppemøder 400,20 kr.
Kontor/hjemmeside mv. 1612,89 kr.
Båd (plads/forsikring/service/presenning) 2084,31 kr.
Havnehus/fritidsfiskerfor. 881,63 kr.
Arbejdsture (benzin/catering) 2823,53 kr.
Materialer 4554,85 kr.
2 batterier til solcelleanlæg 4599,90 kr.
Nyt, større og bedre køleskab 3761,00 kr.
Laser tryk 1041,25 kr.
Gaver/transportgavekort 2029,00 kr.
Gebyrer/Fl kort / e-banking 230,00 kr.

Udgifter i alt 26544,59 kr.

Brugt af legat penge.
Saldo fra 2015 41282,59 kr.
Laser print 1041,25 kr.
Til rest 40241,34 kr.

2016 – samlet oversigt:

Indtægter 34476,15 kr.
Udgifter 26544,59 kr.
Overskud 7931,56 kr.

Foreningens konto:

31.12.2015 102319,07 kr.
Overskud 2016 7931,56 kr.
Indestående 31.12.2016 110.250,63 kr.

Januar 2016 – Bent Juel Hansen – kasserer ______________________

Regnskabet revideret og godkendt den ________________

Revisorer: _______________________________________

_______________________________________

Udgivet i Andre indlæg | Kommentarer lukket til Regnskab for 2016.