Referat af generalforsamling 2015.

Ndr. Rønners Venner
Generalforsamling 2015  
Onsdag den 18. februar 2015 i ”Bødehuset”, Vesterø

Dagsorden, i overensstemmelse med Foreningens vedtægter, var fremsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Formanden Carl Johan Junge bød velkommen til de
fremmødte 30 medlemmer, oplyste om generalforsamlingens
videre forløb, og lagde op til første punkt på

dagsordenen:
1)  Valg af dirigent: 
 Leif Ladefoged blev foreslået og valgt.
Dirigenten konkluderede, i samråd med de fremmødte
medlemmer, at indkaldelse til generalforsamlingen var
sket rettidigt og som foreskrevet, hvorved
generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Han overgav derefter ordet til Formanden, for aflæggelse
af Bestyrelsens årsberetning.

2) Bestyrelsens beretning:
Formanden oplæste den på Foreningens hjemmeside allerede offentliggjorte beretning om det forløbne år, idet han knyttede følgende bemærkninger til den skriftlige beretning:

Det i beretningen omtalte hul i taget var ret stort, d.v.s. en lille meter i diameter.

  • Der er en opgave for et hold viceværter i, at afrense ydervæggen i et rum og efterfølgende at kalke.
  • Høringssvar vedrørende Natura 2000 er afsendt.
  • Fredningsperioden er søgt ændret fra at omfatte 15. april til 01. august til at omfatte 01. april til 15. juli. (I den forbindelse nævnte Lars Vilsen, som er medlem af Erhvervs- og Havneudvalget, at Udvalget for længst havde indstillet til Kommunalbestyrelsen, at fredningsperioden blev ændret, og han nu vil gå videre med sagen).
  • Der skal ansøges om tilladelse til regulering af mågebestanden, da det store antal ynglende måger, ca. 600-800 par, udgør en stor trussel mod de øvrige fuglearter. Reguleringen skal principielt søges af Læsø Kommune, som ejer af Ndr. Rønner.
  • Der er ca. 370 par ynglende edderfugle, men deres unger bliver i stort tal taget af mågerne.
  • Færdsel på Ndr. Rønner er egentlig ikke noget stort problem for fuglene, men det er langt græs til gengæld. Afbrænding er prøvet, men uden succes. Stormen ”Bodil” klarede en del af problemet, da den efterlod et par større bare pletter.
  • Viceværtoversigten vil være klar ca. 10. april 2015.

 

Beretningen blev taget til efterretning.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som i

forvejen var offentliggjort på Foreningens hjemmeside.

Regnskabet viste et overskud på godt 10.000,- kr. og en

formue på godt 100.000,- kr.

Regnskabet var revideret og godkendt af Foreningens

valgte revisorer.

 

 Regnskabet blev godkendt.

4) Indkomne forslag: 

Formanden oplyste, at der ikke var indkommet forslag,

og at Bestyrelsen heller ikke havde forslag.

 

5) Budget og kontingentfastlæggelse:  

    Kassereren fremlagde et budget, som viser forventede

indtægter på 80.000 kr. og med et forventet overskud på

275 kr.

I indtægterne indgår et ansøgt beløb på 52.000 kr. fra

Martin Pedersens mindefond. Beløbet, som i øvrigt er

indgået, skal anvendes til indretning af lokaler til

formidling.

I budgettet indgår bl.a. 5.000 kr., som skal bruges til

materialer til den løbende vedligeholdelse, samt 5.000

til den planlagte ”Åben Ø-dag” i august.

Deltagerne i dette arrangement kan formelt ikke betale

entré, men udmærket betale for kaffe o.lign., og da

Foreningen har ansøgt Læsø Kommune om en bevilling til

afholdelse af arrangementet, bliver der formentlig ikke

brug for det fulde budgetterede beløb.

Da Foreningen er velkonsolideret, foreslog Bestyrelsen

uændret kontingent, d.v.s. personligt medlemskab 100 kr.,

familiemedlemsskab 200 kr. og erhvervsmedlemsskab 1500

årligt.

 

Forslaget til kontingent og budget vedtaget.

6) Valg til bestyrelse m.m.:

a) Valg af Bestyrelsesmedlemmer:

Efter tur afgår Brian Jerup og Bent Juel Hansen.

Brian Jerup ønsker ikke genvalg.

Bent Juel Hansen var villig til genvalg.

Bestyrelsen stillede forslag om valg af Kim Rulle.

Der var ikke andre kandidater.

 

      Bent Juel Hansen og Kim Rulle genvalgt/ valgt.

 

 b) Valg af bestyrelsessuppleanter:

Efter tur afgår Morten Jerup og Kjeld Larsen.

Begge var villige til genvalg.

Der var ikke andre kandidater.

Kjeld Larsen og Morten Jerup genvalgt.

 

 c) Valg af revisor:

Efter tur afgår Jess Klixbüll-Jessen som revisor,

men er villig til genvalg.

Der var ikke andre kandidater.

Jess Jessen-Klixbüll genvalgt.

 

d) Valg af revisorsuppleant:

Efter tur afgår Birgit Stoklund som

revisorsuppleant, men er villig til genvalg.

Der var ikke andre kandidater.

 Birgit Stoklund blev genvalgt.

 

7) Eventuelt:

Formanden nævnte, at Bestyrelsen har efterlyst e-

mail adresser fra medlemmerne.

Det er gået rimelig godt med at få sådanne fra

medlemmer uden for Læsø, men det kniber meget med

at få dem fra de lokale medlemmer.

Han opfordrede derfor til at indsende adresserne,

helst elektronisk til Formanden, og gerne snarest.

E-mail adresserne vil bl.a. hjælpe foreningen til

hurtig kommunikation med medlemmerne.

Lars Gammelgaard, formand for Bådelauget ”Ellen”,

oplyste, at FN 162, ”Ellen” er driftsklar og

tilbyder transport til og fra Ndr. Rønner,

selvfølgelig mod sædvanlig betaling.

 

_____________________________________________________________

 

 

Læsø, den 19. februar 2015

 

 

Leif Ladefoged            Ole Rohde Andersen

(dirigent)                 (referent)

 

 

 

.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling. Bogmærk permalinket.