Generalforsamling 2016 – referat

Ndr. Rønners Venner
Generalforsamling 2016
Tirsdag den 8. marts 2016 i ”Bødehuset”, Vesterø
Dagsorden, i overensstemmelse med Foreningens vedtægter, var fremsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Formanden Carl Johan Junge bød velkommen til de ca. 30
fremmødte medlemmer, oplyste om generalforsamlingens
videre forløb og lagde op til første punkt på dagsordenen:
1) Valg af dirigent:
Leif Ladefoged blev foreslået og valgt.
Dirigenten konkluderede, i samråd med de fremmødte
medlemmer, at indkaldelse til generalforsamlingen var
sket rettidigt og som foreskrevet, hvorved
generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Han overgav derefter ordet til Formanden, for aflæggelse
af Bestyrelsens årsberetning.
2) Bestyrelsens beretning:
Da årsberetningen havde været tilgængelig på hjemmesiden i 14 dage ønskede formanden ikke at læse den op, men uddybede dog disse punkter:
a) Viceværtordningen fungerede tilfredsstillende i 2015. Næsten alle havde fået deres ønske om ophold opfyldt, og kun vejret havde været et problem. Formanden understregede, at man som vicevært er foreningens ambassadør på stedet og bør agere som sådan.
Ansøgninger om viceværtuge i 2016 skal mailes på foreningens mailadresse info@nordreronner.dk inden 23.marts 2016. Ugerne vil blive fordelt i påsken og fremgå af hjemmesiden umiddelbart efter.
b) Den nye hjemmeside er i fortsat udvikling.
c) Foreningen mangler stadig en del mailadresser – disse efterlyses
d) Foreningen har købt havnehus nr. 9 på Vesterø Havn. Huset skal bruges til opbevaring af ting og sager, der skal med til Nordre Rønner. Huset vil endvidere være “nøglecentral” for nøgler til bygningerne på øerne i forbindelse med besøg eller viceværter. Nærmere senere.
e) Legatpengene fra Martin Petersens mindefond skal bruges til etablering af formidlingslokaler. Indkøb er påbegyndt.
f) Samarbejdet med Læsø kommune er forløbet fint i 2015. Der er afholdt styregruppemøde på Nordre Rønner, hvor bygningerne blev gennemgået og plan for renovering vedtaget. Kommunen betalte ca. 57.000 kr. i 2015, hvor fugning af tårn samt øvrige bygninger var den største udgiftspost.
g) Fredningsperioden på Nordre Rønner er nu 1. april – 15. juli.
h) Tilladelse til regulering af sølvmåger på Nordre Rønner er givet. Reguleringen vil komme til at foregå ved sprøjtning af æg samt indfangning af voksne måger i fælder.

Beretningen blev taget til efterretning.
Formanden og kassereren viste billeder via. diasshow fra årets gang på Nordre Rønner. Derefter så alle en lille film fra Nordre Rønner fra 1949. Filmen kan ses på Dansk kulturarv.
3) Fremlæggelse af revideret regnskab:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som i
forvejen var offentliggjort på Foreningens hjemmeside.
Regnskabet viste et overskud på godt 2.000,- kr. og en
formue på godt 100.000,- kr. Formuen indeholder legatmidler til naturformidling, som anvendes i 2016.
Regnskabet var revideret og godkendt af Foreningens
valgte revisorer.

Regnskabet blev godkendt.
4) Indkomne forslag:
Formanden oplyste, at der ikke var indkommet forslag,
og at Bestyrelsen heller ikke havde forslag.

5) Budget og kontingentfastlæggelse:
Kassereren fremlagde et budget, som viser et forventet underskud på 33.400 kr. i 2016. Underskuddet vil fremkomme fordi der skal bruges legatmidler til naturformidlingslokale m.v. på ca. 40.000kr. der er altså ikke tale om underskud på selve driftbudgettet.
Foreningen er velkonsolideret, og på den baggrund foreslog Bestyrelsen
uændret kontingent, d.v.s. personligt medlemskab 100 kr.,
familiemedlemsskab 200 kr. og erhvervsmedlemsskab 1500
årligt.
Forslaget til kontingent og budget vedtaget.
6) Valg til bestyrelse m.m.:
a) Valg af Bestyrelsesmedlemmer:
Efter tur afgår Carl Johan Junge, John Jerup og Kåre Vilsen.
Alle tre var villige til genvalg.
Der var ikke andre kandidater.

Alle 3 genvalgt.

b) Valg af bestyrelsessuppleanter:
Efter tur afgår Morten Jerup og Kjeld Larsen.
Begge var villige til genvalg.
Der var ikke andre kandidater.
Kjeld Larsen og Morten Jerup genvalgt.

c) Valg af revisor:
Efter tur afgår Bent Hesthaven som revisor,
men er villig til genvalg.
Der var ikke andre kandidater.
Bent Hesthaven genvalgt.

d) Valg af revisorsuppleant:
Efter tur afgår Birgit Stoklund som
revisorsuppleant, men er villig til genvalg.
Der var ikke andre kandidater.
Birgit Stoklund blev genvalgt.

7) Eventuelt:
Formanden glædede sig over bestyrelsens sammensætning, så der både var folk til skriverier af ansøgninger mv. samt folk med teknisk snilde.
Et medlem efterlyste en oversigt over kommende arbejdsopgaver på hjemmesiden.
En anden foreslog anlæggelse af en sti fra sydsiden i fredningstiden. En anløbsmulighed sydfra ville også lette kajakroernes ankomst. Bestyrelsen vil se nærmere på forslaget og undersøge mulighederne for et alternativt anløbssted.
Åben Ø 2016 er fastlagt til den 7. august (14. august som reservedag) og vil blive afholdt i samarbejde med Seadog. Bådlauget “Ellen” meldte sig som transporthjælp, hvis det bliver nødvendigt.
_____________________________________________________________

Læsø, den 8.marts 2016

Leif Ladefoged       Bent Juel Hansen
(dirigent)                        (referent)

.

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling. Bogmærk permalinket.