Referat af generalforsamling 2020.

Referat af generalforsamling i Nordre Rønners Venner
Den 26. september 2020.

Formanden bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det forholdsvis lille antal deltagere (21) på grund af vores Corona situation.

1. Leif Ladefoged blev valgt til dirigent.
2. Formanden oplæste beretningen for 2019 med tilhørende kommentarer. Beretningen blev taget til efterretning. Kan stadig læses på
hjemmesiden.
3. Kassereren redegjorde for regnskabet, som derefter blev godkendt. Regnskabet kan stadig ses på hjemmesiden.
4. Forslag fra bestyrelsen (se bilag på hjemmesiden) vedr. vedtægtsændringer blev vedtaget med så stort et flertal, at forslaget kan
viderebehandles på næste års generalforsamling. Der blev dog foretaget en lille ændring i forslag 1. Den endelige ordlyd blev: Som
medlem optages enhver person eller familie, der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter, og som er tilmeldt
folkeregisteret i Læsø Kommune. Kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling.
5. Budget og kontingentfastsættelse blev vedtaget, således at kontingent for 2021 er uforandret.
6. Valg.
John Jerup ønskede ikke genvalg som bestyrelsesmedlem og Eva Halling blev valgt. Carl
Johan Junge og Kåre Vilsen blev genvalgt.
Morten Jerup ønskede ikke at blive genvalgt som suppleant, men John Jerup tog imod valg
her og Kjeld Larsen blev genvalgt.
Bent Hesthaven blev genvalgt som revisor og Jess Jessen Klixbull som revisorsuppleant

7. Evt.
a. Kassereren nævnte, at der havde været problemer med aftrækket fra toiletterne på Nordre Rønner, og bestyrelsen ville arbejde på en
løsning i det kommende år. Måske er det nok, at få renset den nuværende septi-tank, men ellers kan der etableres en ny tank med
større kapacitet. Dette vil dog kræve et betydeligt arbejde og koste en del.
b. Et medlem spurgte til vandkvaliteten derovre. Der blev lovet en undersøgelse, så vi ved, om vandet kan drikkes uden at blive kogt
først.
c. Et kajak – medlem spurgte, hvor personer i kajak må gå i land på øerne. Svaret var, at man blot skal overholde
fredningsbestemmelserne, hvilket betyder, at man i perioden 1. april til 15. juli skal anløbe havnen.

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen.

Referent: kassereren

Dette indlæg blev udgivet i Andre indlæg. Bogmærk permalinket.