Formål

§ 2 Foreningens formål er at
1. genoprette, vedligeholde og værne om Nordre Rønner
2. formidle Nordre Rønners historie og
3. fremme og sikre den offentlige tilgængelighed til Nordre Rønner
til gavn og glæde for Læsøs borgere og øens gæster.

Foreningen samarbejder med Læsø Kommune om at
1. få bygningerne bevaret og landskabet tilbageført som det kulturlandskab, øerne udgjorde, da de stadig var beboede.
2. varetage naturplejen af arealerne på Nordre Rønner
3. i det omfang foreningen har midler til det, kan foreningen efter bestyrelsens beslutning, give penge til vedligeholdelse og drift af bygninger på Nordre Rønner.

Stk. 3
Gennem oplysningsvirksomhed arbejder foreningen for at udbrede kendskabet til Nordre Rønners historie og at sikre offentligheden adgang til øerne gennem medvirken ved overfart.
Foreningen kan afholde arrangementer på øen, når disse tjener til at fremme foreningens formål.

Stk. 4
Det er Interesseforeningen Nordre Rønners Venners mål, at de, der gæster øerne, skal kunne se de forhold og vilkår minisamfundet levede under, da fyret blev drevet manuelt.
Øerne skal være et udflugtsmål, hvor gæsterne klarer sig selv; det vil sige, at man selv medbringer forsyninger og tager sit affald med tilbage igen.

Stk. 5
Med hensyn til øernes fugleliv er det foreningens mål at sikre nuværende bestande og medvirke til at artsrigdommen udvides, så de forsvundne fuglearter vil vende tilbage og yngle på øerne igen.

Stk. 6.
Formålet søges opfyldt gennem samarbejde med Læsø Kommune, relevante myndigheder, organisationer og brugere samt gennem oplysningsvirksomhed rettet mod foreningens medlemmer og offentligheden.