Formål og vedtægter for Nordre Rønners Venner

Formål

Formål
§ 2 Foreningens formål er at
1. genoprette, vedligeholde og værne om Nordre Rønner
2. formidle Nordre Rønners historie og
3. fremme og sikre den offentlige tilgængelighed til Nordre Rønner
til gavn og glæde for Læsøs borgere og øens gæster.

Foreningen samarbejder med Læsø Kommune om at
1. få bygningerne bevaret og landskabet tilbageført som det kulturlandskab, øerne udgjorde, da de stadig var beboede.
2. varetage naturplejen af arealerne på Nordre Rønner
3. i det omfang foreningen har midler til det, kan foreningen efter bestyrelsens beslutning, give penge til vedligeholdelse og drift af bygninger på Nordre Rønner.

Stk. 3
Gennem oplysningsvirksomhed arbejder foreningen for at udbrede kendskabet til Nordre Rønners historie og at sikre offentligheden adgang til øerne gennem medvirken ved overfart.
Foreningen kan afholde arrangementer på øen, når disse tjener til at fremme foreningens formål.

Stk. 4
Det er Interesseforeningen Nordre Rønners Venners mål, at de, der gæster øerne, skal kunne se de forhold og vilkår minisamfundet levede under, da fyret blev drevet manuelt.
Øerne skal være et udflugtsmål, hvor gæsterne klarer sig selv; det vil sige, at man selv medbringer forsyninger og tager sit affald med tilbage igen.

Stk. 5
Med hensyn til øernes fugleliv er det foreningens mål at sikre nuværende bestande og medvirke til at artsrigdommen udvides, så de forsvundne fuglearter vil vende tilbage og yngle på øerne igen.

Stk. 6.
Formålet søges opfyldt gennem samarbejde med Læsø Kommune, relevante myndigheder, organisationer og brugere samt gennem oplysningsvirksomhed rettet mod foreningens medlemmer og offentligheden.

Vedtægter

Læsø d. 12. oktober 2021

Vedtægter for Interesse-foreningen “Nordre Rønners Venner”

1 – Foreningens navn er “NORDRE RØNNERS VENNER”.
2 – Foreningens formål er at
genoprette, vedligeholde og værne om Nordre Rønner
formidle Nordre Rønners historie og
fremme og sikre den offentlige tilgængelighed til Nordre Rønner
til gavn og glæde for Læsøs borgere og øens gæster.

Foreningen samarbejder med Læsø Kommune om at

få bygningerne bevaret og landskabet tilbageført som det kulturlandskab, øerne udgjorde, da de stadig var beboede.
varetage naturplejen af arealerne på Nordre Rønner
i det omfang foreningen har midler til det, kan foreningen efter bestyrelsens beslutning, give penge til vedligeholdelse og drift af bygninger på Nordre Rønner.
Stk. 3

Gennem oplysningsvirksomhed arbejder foreningen for at udbrede kendskabet til Nordre Rønners historie og at sikre offentligheden adgang til øerne gennem medvirken ved overfart.

Foreningen kan afholde arrangementer på øen, når disse tjener til at fremme foreningens formål.

Stk. 4

Det er Interesse-foreningen Nordre Rønners Venners mål, at de, der gæster øerne, skal kunne se de forhold og vilkår minisamfundet levede under, da fyret blev drevet manuelt.

Øerne skal være et udflugtsmål, hvor gæsterne klarer sig selv; det vil sige, at man selv medbringer forsyninger og tager sit affald med tilbage igen.

Stk. 5

Med hensyn til øernes fugleliv er det foreningens mål at sikre nuværende bestande og medvirke til at artsrigdommen udvides, så de forsvundne fuglearter vil vende tilbage og yngle på øerne igen.

Stk. 6.

Formålet søges opfyldt gennem samarbejde med Læsø Kommune, relevante myndigheder, organisationer og brugere samt gennem oplysningsvirksomhed rettet mod foreningens medlemmer og offentligheden.

3 – Som medlem optages enhver person eller familie, der ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter, og som er tilmeldt folkeregisteret i Læsø Kommune.
Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.

Stk. 2

Foreningen kan optage gæstemedlemmer, selv om de ikke er tilmeldt folkeregisteret i Læsø Kommune. Gæstemedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, kan stille forslag til generalforsamlingen, men har ikke mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Stk. 3

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

4 – Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert enkelt medlemskab giver ret til en stemme.
5 – Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i Læsø Posten og på Læsø Kommunes hjemmeside.
Sammen med indkaldelsen til generalforsamling udsendes foreningens årsregnskab samt dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Forslag
Budget og kontingentfastsættelse
Valg
bestyrelsesmedlemmer
to bestyrelsessuppleanter
to revisorer
revisorsuppleant
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og beslutninger træffes ved simpelt flertal, undtaget dog forslag jvnf. § 9.

6 – Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af medlemmerne ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal motiveret begæring om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling fremsendes til formanden, hvorefter bestyrelsen uden ugrundet ophold indkalder hertil med 14 dages varsel.
7 – Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Valg til bestyrelse er gældende for 2 år med forskudte valgperioder, således at hhv. to eller tre medlemmer afgår på skift.

Valg af revisorer er gældende for 2 år med forskudte valgperioder, således at revisorerne afgår på skift.

Valg af suppleanter til bestyrelsen og revisorer er gældende for 1 år.

Genvalg kan finde sted.

Ved den stiftende generalforsamling vælges:

tre bestyrelsesmedlemmer for to år,

to bestyrelsesmedlemmer for et år

et revisor for to år

et revisor for et år

to bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge for et år

en revisor suppleant for et år.

Stk. 2

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og konstituerer sig som et minimum med formand, kasserer og sekretær.

Stk. 3

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg.

Stk. 4

Bestyrelsens og et evt. forretningsudvalgs arbejde er ulønnet, men rimelige udgifter i forbindelse hermed refunderes.

8 – Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab og status revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer.

9 – Ændring af foreningens vedtægter og beslutning om foreningens ophør kan træffes af generalforsamlingen med to tredjedele af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, hvis disse udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer.
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men tilslutning opnås fra to tredjedele af de repræsenterede stemmer, indkaldes snarest derefter til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor endelig beslutning kan træffes med to tredjedeles majoritet uanset det tilstedeværende antal stemmer.

Stk. 2.

Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophør er betinget af Kommunalbestyrelsens godkendelse.

10 – Ved foreningens ophør overdrages foreningens formue og ejendele til Læsø Kommune med en anbefaling vedr. midlernes anvendelse.
Historik vedrørende vedtægter for ”Nordre Rønners Venner”.

Nærværende vedtægter er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune den 12. november 2007 og vedtaget ved foreningens stiftende møde 16. januar 2008.

Revideret efter vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlig den 23 februar 2009. Ændringerne er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 27 april 2009.

Foreningen vedtog på sin generalforsamling i 2020 og 2021 forslag til ændrerede vedtægter.

Som det er beskrevet i vedtægterne skal de godkendes i Kommunalbestyrelsen, før de er endeligt gyldige. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 12. oktober 2021 foreningens vedtægtsændringer, der herefter er gældende som foreslået.