Generalforsamlingen

Referater, beretninger, regnskab og budget

Her finder du diverse dokumenter i tilknytning til generalforsamlingen

Beretning 2023 Regnskab 2023 Budget 2025

Referat 2024

Referat af generalforsamling i  Nordre Rønners Venner d.16/3-2024.

 

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Leif Ladefoged enstemmigt valgt.

Pkt.2. Beretning.

Carl-Johan Junge fremlagde beretningen. Se hjemmesiden.

Efterfølgende var der nogle spørgsmål fra salen.

Der var ønske om at “To do” listen kom på hjemmesiden, således at viceværter kan tilgå den, når de er på Nordre Rønner.

Det medtages til opsætningen af den nye hjemmeside. 

Der blev spurgt om, hvem der måtte gå på jagt på Nordre Rønner. Carl-Johan Junge forklarede, at det er tilladt for jægere, der har folkeregister adresse på Læsø.

Vedr. adgang fra sydsiden af Nordre Rønner blev der spurgt til skiltningen.

Havnefogeden Aleks Rasmussen tjekker i Vesterø, og der skal tjekkes op i Østerby og på sydsiden af ø. 

Ang. fredningen på sydsiden af øen, oplyste Carl-Johan, at det er en kommunal fredning. Hvis der skal ændres i denne, skal det drøftes med Læsø kommune, så det evt. bliver muligt at komme ind fra den side. Det blev oplyst, at der allerede findes en tilstampet sti.

Pkt.3. Regnskab.

Bent Juel Hansen fremlagde regnskabet. Se hjemmesiden.

Regnskabet blev godkendt.

Der blev spurgt til, hvor det kommunale vedligeholdelses-beløb var i regnskabet.

Det fremgår ikke i regnskabet, da de relevante regninger fremsendes og betales af kommunen, som ikke betaler moms.

Pkt. 4. Forslag.

Der var ingen indkommende forslag. Se dog under beretning.

Pkt. 5. Budget og kontingent fastsættelse. Se hjemmesiden.

Bent Juel Hansen  fremlagde budget, med forslag om at fastholde kontingentet, selv om det muligvis vil give et mindre underskud i regnskabet. 

Det blev vedtaget.

Pkt.6. Valg.

A. På valg i bestyrelsen var Carl-Johan Junge, Kåre Vilsen og Eva Halling. 

Kåre ønskede ikke genvalg. Carl-Johan og Eva ønskede genvalg. Laurits Thomsen blev foreslået og valgt.

B. Begge suppleanter var på valg.

John Jerup ønskede genvalg, det gjorde Kjeld Larsen ikke.

John blev genvalgt. 

Kåre Vilsen opstillede som suppleant og blev valgt.

C. Revisor Bent Hesthaven, var på valg og blev genvalgt.

D. Revisor suppleant Jess Jessen Klixbull var på valg og blev genvalgt.

Pkt. 7 Evt.

Forslag om staldvinduerne blev malet med rød specialmaling til jern, i stedet for den hvide hvor rusten slår igennem.

Det var der enighed om, var en god ide.

Forslag om at folks telefon nummer, fremgik på listen over viceværter, for at medlemmerne kan kontakte hinanden. Det skal medlemmerne give tilladelse til. Det kunne dog klart være en fordel, at de bestyrelses medlemmer der styre viceværtordningen, kunne få adgang til viceværternes telefonnumre.

Helle Petersen fra turistkontoret, forslog at hun lavede et opslag på visit Læsø. Helle laver et oplæg og tjekker med Carl-Johan inden det kommer på hjemmesiden.

___________________________________                 _______________________________

Referent:  Eva Halling                                                    Dirigent: Leif Ladefoged