Beretning 2023

Beretning 2023

Foreningen ”Nordre Rønners Venner”(NRV)

Formandens beretning for 2023


Vi er nu i den første forårsmåned, og tiden for den kommende sæsons aktiviteter og oplevelser på Nordre Rønner nærmer sig hastigt. Derfor er det vel på tide at få gjort status over det forgangne år. –  Vi kender betingelserne. Det er ofte vejrguderne, der sætter grænser for, om et tænkt besøg kan gennemføres. Det rammer viceværter og arbejdshold, hvor noget lykkes og andet ikke. Men når vi gør regnebrættet op, var der igen i 2023 gang i mange forskellige aktiviteter og mange viceværter lykkedes med et besøg og tilhørende oplevelser.

Opgaver i 2023

Fugletælling

Miljøstyrelsen har bedt om at få lavet optællinger af den danske ederfuglebestand. DCE/Aarhus universitet står for optællingerne i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. En af Danmarks større bestande af ynglende ederfugle findes på Nordre Rønner. I 2011 lavede man en grundig optælling af rugende hunner, og man kom frem til, at der lå 375 rugende hunner på de 11 ha.

Sidst i april blev der optalt ederfugle på Nordre Rønner. De blev talt fra tårnet, så fredningen kunne respekteres, og der blev talt ederfugle hanner. Antallet af hanner, der for de flestes vedkommende ligger i vandet, fortæller ret meget om, hvor mange hunner, der ruger.

Flagermusdetektor

I begyndelsen af maj, blev der opsat en flagermus-detektor, som har til opgave at lokalisere flagermus, som passerer Nordre Rønner på deres vej fra syd mod nord og retur. For mig var det en overraskelse at nogle flagermusarter trækker tusinder af km. Det foregår selvfølgelig om natten, så man ser dem ikke, men det udstøder højfrekvente lyde, som detektoren kan registrere og optage. Efterfølgende kan eksperter derefter studere optagelserne og afgøre, hvilke arter det drejer sig om.

Vi var 4 voksne mænd, der deltog i opsætningen af flagermusdetektoren. Ikke én af os stillede spørgsmål til det sted detektoren blev opsat. Man kunne måske have forventet, at der var en af os, der kunne forudse, hvordan det ville gå hen over sommeren. Men det var der åbenbart ikke. – Billedet viser resultatet, som vi nok burde have forudset.

Arbejdshold

Vinduerne i tårnet har længe trængt til udskiftning. Det fik vi klaret i første halvdel af august. Normalt har vi brugt stillads, når vinduer skulle skiftes. Den løsning var ikke mulig her. Men heldigvis findes der modige mennesker blandt medlemmerne, der kan hænge frit svævende i et hejseværk og styre isætningen fra udvendig side. Det lykkedes at få alle 4 tårnvinduer skiftet og fuget på den udvendige side. Resten klares indvendig fra.

Også fugerne i oliehuset trængte til en ordentlig omgang. Det hårde miljø havde efterhånden eroderet mange af fugerne mellem de tilhuggede granitsten. De skader har nu fået en tiltrængt udbedring.

Vandprøver – kulfilter

Måske kan I huske, at vi har fået taget prøver af vandet fra brønden på Ndr. Rønner. Bakterietallet var rigeligt højt, og derfor kan foreningen ikke anbefale, at vandet i hanerne bruges som drikkevand. Vi har dog fået tilsluttet et kulfilter ved vandhanen i køkkenet, som skulle kunne klare problemet. Filteret skiftes én gang om året, men foreningen kan fortsat ikke anbefale at drikke vandet direkte fra hanen. Tag i stedet drikkevand med hjemmefra.

Aktuel bestyrelsesarbejde

Bestyrelsens arbejdsopgaver fordeler sig over mange forskellige aktiviteter. Ud over de opgaver som netop er nævnt ovenstående, så arbejder vi fortsat på at få en bedre strømforsyning installeret. Også Læsø Kommune ser gerne, at det lykkes at få etableret en sikker forsyning basseret på solceller. Det vil give mulighed for en bedre ventilation i vintermånederne, hvor temperaturen er meget lav. På den måde kan vi undgå fugtproblemer i samme grad som nu.

I øjeblikket har Teknisk Forvaltning en forespørgsel om tilladelse til at opsætte et antal solceller på staldbygningen. Ndr. Rønner ligger i et nature 2000 område og særdeles kystnært. Det kræver åbenbart en landzonetilladelse og tilladelse fordi anlægget skal laves inden for strandbeskyttelseslinjen. Det må vi vente på. Men vi håber på en hurtig behandling, så vi kan komme i gang med opgaven.

Vi arbejder også på at få lavet en mere tidssvarende hjemmeside, der både fungerer på PC, IPad og mobiltelefon. Opsætningen kan vi ikke klare alene, men indholdet står vi selvfølgelig selv for.

Havnehuset trænger til en ny beklædning på fronten. Den øvrige del er malet, så vi håber, det vil lykkes at skifte fronten i år. Der er flere af nabohusene, der har samme problem, så måske kan vi lave noget i fællesskab, og få løst opgaven her i sommer.

Viceværter

Viceværter har igen i denne sæson(2023) hjulpet med mange aktiviteter. Helt af sig går de i gang med nogle af de mange opgaver, der til stadighed dukker op, når man har gamle huse. Vinduer og døre, der trænger, bliver slebet og malet. Atriumgården og brolægningen bliver luet og græsset slået.

Andre har taget sig af ekstra rengøring og sortering af indholdet i skabe og skuffer. Igen i 2023 har ordningen fungeret upåklageligt, og opgaver er løst til fælles bedste.

Vi får lavet en opdateret ”To Do-liste” til den kommende sæson 2024.

Mailadresser og hjemmeside

Kontakt med foreningens medlemmer sker først og fremmest via e.-mail og foreningens hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at vi har medlemmernes aktuelle mailadresser. Oplysninger om mailadresser kan fremsendes til foreningen på mail til info@nordreronner.dk – eller når der indbetales kontingent via netbank under rubrikken: Meddelelse til modtager.

Tak til medlemmer og samarbejdspartnere.

Jeg vil gerne slutte min formandsberetning med en tak til alle medlemmer og samarbejdspartnere.

Som alle ved, er Nordre Rønners Venner en interesseforening, der er helt afhængig af frivillig indsats. Medlemmernes arbejdsindsats med reparationer og vedligeholdelse af bygninger og omgivelser, kommunens velvillige indstilling og prioritering af et godt samarbejde om de formål, der er beskrevet i foreningens vedtægter, og sidst men ikke mindst bestyrelsens indsats med mange forskelligartede opgaver. Samarbejdet har virket upåklageligt, og der har været ydet en stor indsats fra mange sider. Sluttelig vil jeg derfor gerne udtrykke en stor tak for et velfungerende samarbejde i 2023.

Med ønske om en spændende sæson 2024 i NRV

Carl-Johan Junge